MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU (MYK)
-21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı kanunla kurulmuş,
Bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi,
Kamu tüzel kişiliğini haiz,
İdari ve mali özerkliğe sahip,
Devlet, işçi, işveren ve meslek kuruluşları temsilcilerinin eşit katılımıyla yönetilen,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı bir kurumdur.
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK)
-27 Ekim 1999 tarih ve 4457 sayılı kanunla kurulmuş bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların faaliyetlerini ve düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü sağlamakla yetkili ve sorumlu, Dışişleri Bakanlığı’na bağlı bir kurumdur.
ULUSAL MESLEK STANDARTLARI (UMS) VE ULUSAL YETERLİLİKLER (UY) – Ulusal Meslek Standardı
(UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Mesleklerin Belirlenmesi; Standardı hazırlanacak meslekler, iş piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve sektör komitelerinin önerileri dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.Ulusal Meslek Standartlarına ulaşabilmek için buraya tıklayınız.

Ulusal Yeterlilik
Ulusal ya da uluslararası meslek standartları temel alınarak hazırlanan,öğrenme, ölçme-değerlendirme amacıyla kullanılan,bireylerin mesleğini başarı ile icra etmesi için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu bilgi, beceri ve yetkinlikleri kanıtlamaları için nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecinden geçmeleri gerektiğini açıklayan,MYK tarafından onaylanarak yürürlüğe giren teknik dokümanlardır.Ulusal Yeterliliklere ulaşabilmek için buraya tıklayınız.

MEVZUAT -Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu için tıklayınız.
-Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’i için tıklayınız.
-Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.
-Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği için tıklayınız.
-MYK Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.
-Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliği için tıklayınız.
-MYK Uzmanlığı İle Uzman Yardımcılığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği için tıklayınız.
-Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfında Yer Alan Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi Almaya Hak Kazanan Kişilerin Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız.
-Ulusal Yeterliliklerin Yürürlükten Kaldırılması, Güncellenmesi ve Yapılan Güncellemelerin Sınav ve Belgelendirme Süreçlerine Etkisinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız.
-Mesleki Yeterlilik Kurumu Denetim Usul ve Esasları için tıklayınız.
-Yetkisi Askıya Alınan veya Kaldırılan Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştirmesi Gereken İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız.
-Geçerlilik Süresi Dolan MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız.
-Mesleki Yeterlilik Kurumu Geçici Süreli Çalıştırmaya İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız.
-Türkiye’de Çalışmak İsteyen Yabancıların Sahip Oldukları Mesleki Yeterlilik Sertifikalarının Doğruluğunun Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız.
-Mesleki Yeterlilik Kurumu İtiraz ve Şikayetlerin Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar için tıklayınız.
-Meslekî Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanıma İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız.

 

-Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dair Tebliğ için tıklayınız.
-5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Yetkilendirilmiş Sınav ve Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştireceği Sınavlarda Başarılı Olan Kişilerin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı (2015/7726) için tıklayınız.
-5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Yetkilendirilmiş Sınav ve Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştireceği Sınavlarda Başarılı Olan Kişilerin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı (2016/8677) için tıklayınız.
-5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Yetkilendirilmiş Sınav ve Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştireceği Sınavlarda Başarılı Olan Kişilerin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı (2017/10713) için tıklayınız.
-Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2015/1) için tıklayınız.
-Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2016/1 için tıklayınız.